REGULAMIN SERWISU PIRACIDROGOWI.PL


§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin PIRACIDROGOWI.PL określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora tj. PROMOTION EVENTS z siedzibą w Opolu, ul. Technologiczna 2, NIP: 7543161107 (zwaną dalej PIRACIDROGOWI.PL lub Administratorem), Usług w Serwisie: PIRACIDROGOWI.PL , pod adresem www.piracidrogowi.pl

2. Podstawowym przedmiotem działalności PIRACIDROGOWI.PL jest:

a. udostępnianie Użytkownikowi możliwości stworzenia konta użytkownika w ramach serwisu PIRACIDROGOWI.PL lub poprzez prywatne konto Facebook

b. udostępnianie Użytkownikowi możliwości publikacji słownych, tekstowych, dźwiękowych, wizualnych, muzycznych i innych, zdjęć i filmów w serwisie internetowym PIRACIDROGOWI.PL na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie PIRACIDROGOWI.PL.

 1. udostępnianie Użytkownikowi możliwości korzystania z Profilu w Serwisie PIRACIDROGOWI.PL

4. Regulamin PIRACIDROGOWI.PL udostępniany jest nieodpłatnie dla każdego Użytkownika pod adresem internetowym http://piracidrogowi.pl/cmspages/regulamin/1 w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu PIRACIDROGOWI.PL

5. Użytkownik przed skorzystaniem z Usług świadczonych w Serwisach prowadzonych przez Administratora powinien uważnie przeczytać Regulamin PIRACIDROGOWI.PL. Użytkownik, który przesyła i umieszcza w Serwisie PIRACIDROGOWI.PL jakiekolwiek materiały, w szczególności artykuły, filmy, fotografie itp.. potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu PIRACIDROGOWI.PL w drodze odrębnego oświadczenia woli składanego w formie elektronicznej poprzez odznaczenie odpowiedniego pola wyboru w Serwisie.

6. Korzystanie z Serwisów nie wymaga rejestracji, chyba że co innego wynika z zasad dotyczących konkretnej Usługi.

7. Użytkownik zawiera z Administratorem Umowę dotyczącą nieodpłatnego korzystania z Serwisów z chwilą rozpoczęcia korzystania Serwisów.

8. Umowa dotycząca nieodpłatnego korzystania z Serwisów zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez Użytkownika lub Administratora na zasadach określonych poniżej w ust. 9 - 12.

 1. Użytkownik bez podania przyczyny jest uprawniony do rozwiązania w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym Umowy dotyczącej nieodpłatnego korzystania z Serwisów.

 2. Rozwiązanie Umowy dotyczącej nieodpłatnego korzystania z Serwisów przez Użytkownika może nastąpić w dowolny sposób, w szczególności przez:

a. zaprzestanie korzystania z Serwisu lub Usługi Nieodpłatnej,

b. przesłanie oświadczenia na piśmie, telefonicznie lub na adres internetowy, które należy kierować na adres Administratora,

c. usunięcie Konta.

11. Administrator ma prawo rozwiązać Umowę dotyczącą nieodpłatnego korzystania z Serwisów, w dowolnym momencie .


§ 2. Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie PIRACIDROGOWI.PL, a te wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

1) Aplikacja Mobilna - oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Serwisu, dedykowane na urządzenia przenośne, takie jak tablety, telefony komórkowe, smartfony, palmtopy, z zainstalowanymi systemami operacyjnymi Android, iOS, Windows Phone;

2) Konto – przestrzeń sieciowa Użytkownika w Serwisie, dostępna po zalogowaniu (tj. podaniu Loginu i Hasła) obejmująca zbiór Danych Użytkownika i umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z jego uprawnień w Serwisie, w szczególności utworzenie Konta Jednostki wprowadzanie, korzystanie i zarządzanie danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także dokonywanie operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie przy użyciu narzędzi udostępnionych przez Administratora (np. aktywowanie i dezaktywowanie poszczególnych Usług itp.);

3) Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa umożliwiająca identyfikację Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana w trakcie Rejestracji w Serwisie;

4) Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika umożliwiająca identyfikację Użytkownika w Serwisie, bez konieczności Rejestracji;

5) Materiały - wszelkie treści publikowane w Serwisie przez Administratora, partnerów bądź publikowane lub przesyłane przez Użytkowników do Serwisu w dowolnej formie, w szczególności treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, dźwiękowe, audiowizualne, niezależnie od tego, czy mają charakter utworów w rozumieniu prawa autorskiego;

6) Platformy Sprzętowe – środowiska programistyczne, na których zgodnie z warunkami technicznymi określonymi Regulaminem PIRACIDROGOWI.PL dostępne są Serwisy PIRACIDROGOWI.PL, w szczególności komputery i urządzenia przenośne z zainstalowaną Aplikacją Mobilną ;

 1. Serwis – każdy serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod adresami domenowymi PIRACIDROGOWI.PL lub ich rozwinięciami, poprzez który Administrator świadczy Usługi na zasadach określonych Regulaminem;

 2. Serwis PIRACIDROGOWI.PL- serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod adresem internetowym http://piracidrogowi.pl na Platformach Sprzętowych;

 1. Strona Użytkownika - przestrzeń sieciowa zlokalizowana pod indywidualnym adresem Użytkownika w Serwisie gdzie publikowane są w Serwisie informacje, Dane i inne elementy identyfikujące Użytkownika, przekazane przez niego do Serwisu w sposób nieodpłatny, samodzielny i dobrowolny ,

 2. Użytkownik PIRACIDROGOWI.PL – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych korzysta z Serwisów PIRACIDROGOWI.PL jako Użytkownik.

§ 3. Warunki korzystania z Serwisów PIRACIDROGOWI.PL

1. Użytkownik PIRACIDROGOWI.PL może korzystać z Serwisów PIRACIDROGOWI.PL:

a. rejestrując się w Serwisie, a następnie logując się w Serwisie podając w formularzu logowania swój Login (e-mail) i hasło

b. rejestrując się w Serwisie za pomocą Facebook

2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest niezbędna do założenia Konta i Profilu w Serwisie. Podczas rejestrowania się w Serwisie Użytkownik w formularzu dostępnym na stronie internetowej Serwisu może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Rejestracja w Serwisach jest dobrowolna i nieodpłatna. Zasady dotyczące rejestracji, zakładania, korzystania, zawieszania oraz likwidacji Konta w Serwisie są uregulowane w Regulaminie. Założenie Konta w Serwisie następuje w drodze odrębnego oświadczenia woli składanego w formie elektronicznej poprzez odznaczenie odpowiedniego pola wyboru w odpowiednim Serwisie.

4. Dostępność Serwisów PIRACIDROGOWI.PL dla Użytkownika PIRACIDROGOWI.PL przebywającego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być ograniczona w całości lub części.

5. Serwisy PIRACIDROGOWI.PL dostępne są wyłącznie na Platformach Sprzętowych wskazanych w informacjach dostępnych w Serwisach lub w Regulaminie PIRACIDROGOWI.PL
.6. Administrator jest uprawniony do wprowadzenia czasowej i krótkotrwałej przerwy w działaniu Serwisów lub poszczególnych Usług w celu ich ulepszenia, dodawania Usług lub przeprowadzania konserwacji, bez konieczności wcześniejszego informowania Użytkowników.

§ 4. Warunki techniczne PIRACIDROGOWI.PL

1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania, a także dla bezpieczeństwa danych przechowywanych na Koncie w Serwisie.

2. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkownika:

1) korzystającego z komputera z dostępem do internetu o przepustowości łącza co najmniej 512 kilobitów/s;

2) z zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek (najnowsza aktualna wersja lub wersja nie starsza niż druga wstecz) z włączoną obsługą plików „cookies”, obsługą mechanizmów Web Storage oraz JavaScript: Microsoft Internet Explorer; Mozilla Firefox; Opera; Google Chrome; Apple Safari.

3. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkownika poprzez Aplikację Mobilną na urządzeniach:

1) zaopatrzonych w jeden z następujących systemów operacyjnych: Android 2.3.3 lub jego nowszych wersjach; iOS 5 lub jego nowszych wersjach; Windows Phone 7.5 lub jego nowszych wersjach.

2) z zainstalowaną Aplikacją Mobilną.

4. Warunkiem korzystania z Materiałów w ramach Usług w Serwisie, niezbędne jest ponadto zainstalowanie na urządzeniu Użytkownika następującego oprogramowania:

1) Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej;

2) Adobe Flash Player w wersji 14 lub nowszej.

§ 5. Materiały pochodzące od Użytkownika PIRACIDROGOWI.PL

1. Użytkownik przesyłając za pomocą formularza na stronie Serwisu lub za pomocą maila, telefonu lub w jakikolwiek inny sposób Materiały, w szczególności Artykuł, zdjęcie lub film oraz zamieszczając tekst, wiadomość, zdjęcie, film lub inny Materiał na Koncie Użytkownika, wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację tekstu, wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału Użytkownika w portalach internetowych Grupy PIRACIDROGOWI.PL oraz na korzystanie z tekstów, wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału Użytkownika na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo),

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

c) wprowadzanie do obrotu,

d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. Telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

f) publiczne wykonanie,

g) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),

h) wystawianie,

i) wyświetlanie,

j) użyczanie i/lub najem,

k) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

l) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

ł) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

m) obróbki cyfrowej w celu dostosowania tekstu, wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału do wymogów portali internetowych Grupy PIRACIDROGOWI.PL oraz programów i portali należących do Administratora,

n) nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Użytkownika oraz innych osób utrwalonych w tekstach, wiadomościach, na zdjęciach lub w filmach i innych materiałach nadesłanych przez Użytkownika,

o) wykorzystania tekstów, artykułów, wiadomości, zdjęć, filmów i innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),

p) umieszczania tekstów, wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach w bazach danych,

r) wykorzystania tekstów,wiadomości, zdjęć filmów lub innych materiałów zamieszczonych w Serwisach przez Użytkownika, w celu promocji Serwisów, portali internetowych i działalności Administratora, .

2. Użytkownik upoważnia Administratora do decydowania o sposobie oznaczenia nadesłanych przez Użytkownika tekstów, artykułów, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach, podanymi przez Użytkownika danymi w celu ich opisania.

3. Przesyłając tekst, zdjęcie, film lub zamieszczając tekst, zdjęcie, film lub inny materiał na swoim Koncie Użytkownik oświadcza, że:

a) ma pełne prawo do dysponowania tekstem, zdjęciem, filmem lub innym materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tekstu, zdjęcia filmu lub innego materiału, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tekstu, zdjęcia, filmu lub innego materiału (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału w Internecie i innych miejscach,

b) informacja zawarta w przesłanym tekście, zdjęciu, filmie lub innym materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.

4. Użytkownik oświadcza, iż osoby utrwalone w tekstach, zdjęciach, filmach lub innych materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w szczególności w sieci Internet oraz w projektach Administartora.

5. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, na każde żądanie Administratora.

6. Użytkownik przesyłając PIRACIDROGOWI.PL tekst, zdjęcie lub film oraz zamieszczając na swoim Koncie tekst, zdjęcie, film lub inny materiał, ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

7. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu PIRACIDROGOWI.PL, przesyłanie lub zamieszczanie w Serwisach tekstów, zdjęć lub filmów oraz wszelkich innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

8. Użytkownik wyraża zgodę na udzielanie przez Administratora sublicencji oraz przenoszenie praw i zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z przesłanych tekstów, zdjęć lub filmów oraz zamieszczonych na Koncie Użytkownika tekstów, zdjęć, filmów lub innych materiałów, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie PIRACIDROGOWI.PL.


§ 6. Warunki szczególne korzystania z Konta dla Użytkowników Serwisów PIRACIDROGOWI.PL

1. Za pośrednictwem Serwisów PIRACIDROGOWI.PL Użytkownicy PIRACIDROGOWI.PL mają możliwość prezentowania w Serwisach tekstów, zdjęć, filmów oraz innych materiałów, w tym szeregu danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisów fotografiach.

2. Przeglądanie zasobów Serwisów oraz ich poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu.

3. Przez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Profilu Użytkownika, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż: a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu; b) wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisów w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez PIRACIDROGOWI.PL , co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:

- hasło do Konta;

- kody aktywacyjne lub innego typu poufne dane dostępowe;

- dokładna data urodzin;

- numer telefonu.

 1. Użytkownik Serwisu PIRACIDROGOWI.PL, który zarejestrował Konto i Profil w Serwisie i zaakceptował Regulamin jest związany zasadami korzystania z Konta w Serwisie. Zabronione jest udostępnianie przez Użytkownika Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody PIRACIDROGOWI.PL

 2. Niezależnie od obowiązków wynikających z mocy prawa lub z Regulaminu, Użytkownik Serwisów PIRACIDROGOWI.PL zobowiązany jest do przestrzegania szczególnych zasad korzystania z Serwisów PIRACIDROGOWI.PL, określonych poniżej.

 3. Administrator może zablokować Profil Użytkownika, jeżeli podawane treści, zamieszczane Materiały lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.


 4. Użytkownik może w każdej chwili zgłosić prośbę o usunięcie swojego Profilu z Serwisu, przesyłając e-maila na adres: kontakt@piracidrogowi.pl. Profil Użytkownika zostanie usunięty z Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia.

§ 7. Prawa i obowiązki Użytkowników PIRACIDROGOWI.PL

1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn www, aplikacji i programów, transmisji i dystrybucji Materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do:

a) nie przesyłania wiadomości, zdjęć lub filmów oraz nie zamieszczania na Profilu tekstów, zdjęć, filmów lub innych materiałów, zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej,propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,

b) działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,

c) nie przesyłania tekstów, zdjęć lub filmów oraz nie zamieszczania na Profilu tekstów, zdjęć, filmów lub innych materiałów zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, reklamowym lub promocyjnym,

d) nie rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej,

e) nie podejmowania działań przesyłania i zamieszczania na Profilu Materiałów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisów PIRACIDROGOWI.PL.

2. Przesyłając tekst, zdjęcie lub film Użytkownik wyraża zgodę na ich archiwizowanie przez Administratora przez czas nieoznaczony.

3. Użytkownicy PIRACIDROGOWI.PL mają prawo zamieszczać komentarze dotyczące oglądanych treści i Materiałów.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników.

5. W ramach Serwisów PIRACIDROGOWI.PL Administrator może udostępnić funkcjonalność umożliwiającą przesyłanie wiadomości pomiędzy Użytkownikami PIRACIDROGOWI.PL

6. Użytkownik PIRACIDROGOWI.PL wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości w ramach Serwisów PIRACIDROGOWI.PL od pozostałych Użytkowników PIRACIDROGOWI.PL

7. Użytkownik PIRACIDROGOWI.PL wyraża zgodę na to, że jego Profil Użytkownika może być obserwowany przez pozostałych Użytkowników.


§ 8. Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług objętych Regulaminem PIRACIDROGOWI.PL, zgodnie z przepisami prawa.

2. Administrator jest uprawniony do decydowania o publikacji lub niepublikacji nadesłanej lub zamieszczonej na Profilu tekstów, zdjęcia, filmu lub innego materiału bez konieczności uzasadnienia, jak również prawo do redagowania, przerabiania, skracania nadesłanych materiałów oraz łączenia ich z innymi utworami, jak również dostosowywania nadesłanych materiałów do wymogów portali internetowych Administratora


3. Administrator jest uprawniony do wprowadzenia ograniczenia ilości plików przesyłanych przez Użytkownika.

4. Administrator jest uprawniony do podania „Loginu” lub „Nicku” Użytkownika w celu identyfikacji autora nadesłanych Materiałów. Administrator nie będzie upubliczniać adresu e-mail Użytkownika z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.

5. Administrator może wprowadzić system ocen Użytkowników (tzw. Odznak ), widocznych na profilu danego Użytkownika. Administrator jest uprawniony do przyznawania „odznak” Użytkownikom, którzy w szczególny sposób wyróżniają się aktywnością w ramach Serwisów PIRACIDROGOWI.PL. Decyzje dotyczące „odznak” podejmuje Administrator.

6. Administrator jest uprawniony do wysyłania Użytkownikom powiadomień o interesujących Użytkowników tematach.

7. Administrator jest uprawniony do wykorzystywania informacji o położeniu Użytkownika lub o miejscu wykonania przez Użytkownika jakiegokolwiek materiału przesłanego PIRACIDROGOWI.PL.

§ 9. Ograniczenia dotyczące korzystania z Serwisów PIRACIDROGOWI.PL

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z Regulaminu, Administrator ma prawo do zablokowania dostępu do Serwisów PIRACIDROGOWI.PL Użytkownikowi PIRACIDROGOWI.PL, który:

a) wykorzystuje Serwis do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich; b) utrudnia innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu;
c) podejmuje działania mające na celu odczytanie Haseł innych Użytkowników, w tym podejmuje próby nieuprawnionego odgadnięcia Haseł;
d) udostępnia swój Login i Hasło innych Użytkownikom lub osobom nieuprawnionym;
e) zamieszcza w Serwisie skrypty i programy lub pliki, które mogą zakłócać funkcjonowanie Serwisu.

§ 10. Dane kontaktowe

 1. Korzystanie z Serwisów PIRACIDROGOWI.PL wymaga przekazania danych kontaktowych:

  a) Użytkownik korzystający z Profilu, podczas logowania wypełnia formularz, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem – adres e-mail oraz pseudonim – Nick lub Login. Podanie innych informacji zawartych w formularzu przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowego założenia Profilu konieczne jest podanie w procesie rejestracji następujących danych: Nick oraz adres e-mail; istnieje również mozliwość zalogowania się wykorzystującego prywtny profil Facebook użytkownika
  b) Użytkownik, który korzysta z Serwisów PIRACIDROGOWI.PL za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, przy wysyłaniu Materiału do Serwisu PIRACIDROGOWI.PL wypełnia formularz, w którym należy podać swój Nick i adres e-mail; .

 2. Osoba przesyłająca teksty, filmy, zdjęcia lub inne Materiały oraz zakładająca Konto w Serwisie wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Administratora na podany podczas wypełniania formularza adres e-mail.

§ 11. Dane Osobowe

1. Dane osobowe Użytkowników Serwisów są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług dostępnych w Serwisie, oraz zgodnie z udzieloną w procesie rejestracji zgodą Użytkownika na przetwarzanie jego danych w celach promocyjnych i marketingowych.

2. Administrator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Administrator może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Użytkownika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Administratora. W przypadku, w którym Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych wymaganych do założenia Konta uniemożliwi poprawne założenie Konta w Serwisie.

5. Użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora

§ 12. Reklamacje

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisów PIRACIDROGOWI.PL mogą być zgłaszane przez Użytkownika na adres kontakt@piracidrogowi.pl.
  2. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację, oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: Login, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej).
  3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
  4. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia uważa się za uznanie zasadności reklamacji.
  5. Użytkownik wyraża zgodę dla Administratora na ingerencję w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług, a także na dokonywanie zmian lub na każde inne oddziaływanie na stronę techniczną Konta, celem przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Usługi, bądź w celu jego modyfikacji zgodnie z żądaniem reklamacji Użytkownika.
  6. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, Administrator jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.
  7. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 13. Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy

1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy dotyczącej nieodpłatnego korzystania z Serwisów przysługuje Użytkownikowi, który zawarł z Administratorem Umowę jako konsument, czyli w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, a Umowa była zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na tych samych zasadach co konsumentowi przysługuje także innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje art. 221 kodeksu cywilnego.

2. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1, może odstąpić od Umowy dotyczącej nieodpłatnego korzystania z Serwisów w terminie 14 dni od jej zawarcia.

3. Odstąpienia od Umowy Użytkownik dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres Administratora.

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy z mocy prawa, nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy za jego wyraźną zgodą Administrator rozpoczął dostarczanie treści cyfrowych, przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy.


§ 14. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin PIRACIDROGOWI.PL wchodzi w życie z dniem 01.02.2017 r.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem PIRACIDROGOWI.PL stosuje się przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Pogromcy piratów